Wizja przedszkola to:

  • stworzenie idealnych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka (fizycznego, umysłowego, emocjonalnego)
  • traktowanie dziecka  indywidualnie, rozwijanie jego naturalnych predyspozycji i zainteresowań
  • uczenie empatii wobec słabszych, wrażliwości na los zwierząt
  • budzenie ciekawości poprzez dostarczanie wiedzy, stwarzanie możliwości działania i eksploracji otoczenia

Misja przedszkola to:

  • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych oraz poczucia bezpieczeństwa poprzez przestrzeganie ich praw
  • wprowadzanie dziecka w świat wartości poprzez kontakt z teatrem, literaturą muzyką , sztuką
  • uświadomienie dzieciom wartości kondycji fizycznej i zdrowia poprzez działania prozdrowotne
  • rozwijanie umiejętności społecznych, lepszego radzenia sobie w kontaktach z dziećmi i dorosłymi
  • promowanie Przedszkola w środowisku lokalnym
  • nawiązanie współpracy z rodzicami , środowiskiem lokalnym oraz organizacjami działającymi na rzecz ludzi i zwierząt.