KONTO DYŻUR WAKACYJNY

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za wyżywienie,
w terminie 14 dni od dnia publikacji listy zakwalifikowanych,(10.05.2019)
WPŁAT DOKONUJEMY W PEŁNEJ WYSOKOŚCI (ZA CAŁY TURNUS.)
ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE DNI DOKONYWANE SĄ NA PISEMNY WNIOSEK RODZICA PO ZAKOŃCZENIU DYZURU WAKACYJNEGO(wzór poniżej)

w wysokości
Turnus I kwota 100zł
Turnus II kwota 100
na rachunek

65 1030 1508 0000 0005 5098 3052

w tytule prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz termin turnusu

Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
 

Dzieci korzystające ze zwolnień

Podstawą do zwolnienia z opłat jest zaświadczenie z macierzystej szkoły/przedszkola( w przypadku zwolnień decyzją dyrektora przedszkola) lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaświadczenie musi być złożone w placówce,do której dziecko zostało zakwalifikowane na dyżur, najpóźniej do 10 maja  2019 r. (czyli w okresie potwierdzenia woli zapisu na dyżur poprzez wniesienie opłaty za żywienie).
Niedostarczenie  zaświadczenia we wskazanym wyżej terminie oznacza rezygnację z miejsca w dyżurującym przedszkolu/

WZÓR WNIOSKU

 

……….…………..………….……                                                                               Warszawa, dnia ......…..……………….

(imię i nazwisko)

……………………………………
(kod pocztowy, miejscowość)

…………………………………….

(adres)

                                                                                                                                                                         Dyrektor

                                                                                                                                                                          Przedszkola nr 96
                                                                                                                                                                          w Warszawie

 

                                                           PODANIE

 

 

Proszę o zwrot nadpłaty za wyżywienie wynikającej z nieobecności w Przedszkolu nr 96

w Warszawie w dniach.................................................................................... …................................

mojego/ syna/mojej córki*:

 

………………..........……………………………………………………….. w kwocie ……………

(imię i nazwisko dziecka)

(słownie) ……………………………………………………………………………………………

 

na: rachunek bankowy nr(imię i nazwisko posiadacza rachunku;adres oraz numer konta)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………         
                                                                                                                       ………………………………….                                                                                             

                                                                                                                        (podpis rodzica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

*WŁASCIWE PODKREŚLIĆ

____________________________________________________________ __________________

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym podaniu

…........................................

podpis rodzica