DYŻUR WAKACYJNY

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolak...

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 2019 r.

 

Data

Etap zapisów/czynność rodzica

od

do

 

14 marca

od godz. 8.00

 

1 kwietnia

do godz. 15.00

Składanie wniosków o wydanie hasła dostępu
do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu na dyżury wakacyjne.

Formularze wniosków będą wydawane
w przedszkolach i szkołach oraz dostępne
na internetowej stronie zapisów.

14 marca

od godz. 8.00

1 kwietnia

do godz. 15.00

Wydawanie rodzicom haseł dostępu do konta
w elektronicznym systemie zapisu.

19 marca
od godz. 9.00

1 kwietnia
do godz. 24.00

Rejestracja w systemie wniosków
o przyjęcie na dyżur.

19 marca
od godz. 9.00

2 kwietnia
do godz. 16.00

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

 

 

26 kwietnia

godz. 13.00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny.

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail.

26 kwietnia

godz. 14.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.

 

27 kwietnia

 

 

10 maja

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane – wniesienie opłaty za żywienie.

 

 

17 maja

godz. 13.00

 

Informacja o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny.

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail.

17 maja

godz. 14.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych w
2019 r.

 

 

 

Przedszkole jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący - § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.).

Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo -modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

Dzieci mają zapewnione w tym czasie miejsce w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, w dzielnicy.

Dyżury wakacyjne przedszkoli/oddziałów przedszkolnych organizowane są w 4 turnusach.

Turnus

Okres

I

1 lipca – 12 lipca

II

15 lipca – 26 lipca

III

29 lipca – 9 sierpnia

IV

12 sierpnia – 30 sierpnia

Zapisy na dyżury wakacyjne

 1. Zasady ogólne

 1. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę
  oraz przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty, które prowadzą elektroniczną rekrutację wspólnie z m.st. Warszawą.

 2. Zapisy na dyżury wakacyjne prowadzone są z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

 3. We wszystkich dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych obowiązują
  te same zasady, terminy i kryteria zapisów.

 4. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.

 5. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające
  do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy.
  Na wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z innych dzielnic.

 1. Dostęp do systemu zapisów

 1. Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą:

 • hasła wydanego przez dyrektora przedszkola/szkoły, po złożeniu przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o jego wydanie.

lub

 • hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych
  na rok szkolny 2019/2020.

Przy logowaniu się do systemu zapisów na dyżury wakacyjne i systemu rekrutacji obowiązuje to samo hasło.

 

 1. Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:

 • uzupełniają dane dziecka,

 • wskazują:

 • turnusy w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego,

 • przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów
  w kolejności od najbardziej preferowanego,

 • zapisują wniosek w systemie,

 • wydrukowany i podpisany wniosek składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, tj. wskazanym na pierwszej pozycji w pierwszym
  z wybranych turnusów
  .

 1. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

 • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,

 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,

 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor przedszkola/szkoły.

 1. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny

 1. Kolejność przyjęć na dyżur wakacyjny ustala dyrektor przedszkola/szkoły zgodnie
  z zasadami ujętymi w cz. I pkt 5.

 2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność przyjęć, dyrektor bierze pod uwagę przede wszystkim:

 • wnioski dotyczące rodzeństw,

 • miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).

 1. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów w oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie również przesłana
  rodzicom/ prawnym opiekunom na adresy e-mail przez nich wskazane, w terminie określonym w harmonogramie.

 2. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za żywienie,
  w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu,
  w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 3. Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca
  w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
  .

 4. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte na dyżur do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, mogą zgłosić się do innej dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

 5. Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w elektronicznym systemie zapisów
  w terminach określonych w harmonogramie.

  15 lipca - 26 lipca Przedszkole Integracyjne nr 247 ul. Bieniewicka 32 228328408 100
  1 lipca - 12 lipca Przedszkole nr 109 "Ludeczkowo" Plac Dionizego Henkla 2 228392896 145
  1 lipca - 12 lipca Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej ul. Pawła Suzina 4 228332373 100
  15 lipca - 26 lipca Przedszkole nr 131 ul. Sierpecka 9a 228330573 125
  29 lipca - 9 sierpnia Przedszkole nr 132 ul. Śmiała 20 228390508 100
  29 lipca - 9 sierpnia Przedszkole nr 433 ul. Ludwika Rydygiera 8A 222772222 150
  12 sierpnia - 30 sierpnia Przedszkole nr 212 ul. Czesława Ludwika Rybińskiego 2 228398867 150
  12 sierpnia - 30 sierpnia Przedszkole nr 361 ul. Włościańska 6a 226333892 125
  12 sierpnia - 30 sierpnia Przedszkole nr 433 ul. Ludwika Rydygiera 8A 222772222 150
  29 lipca - 9 sierpnia Przedszkole nr 87 ul. Władysława Broniewskiego 9d 226334802 125
  15 lipca - 26 lipca Przedszkole nr 96 ul. Stanisława Wyspiańskiego 5 228392839 125
  1 lipca - 12 lipca Przedszkole nr 96 ul. Stanisława Wyspiańskiego 5 228392839 165