Klauzula obowiązku informacyjnego w przypadku przetwarzania wizerunku dzieci za pośrednictwem stron internetowych,

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Przedszkole nr 96 01-577 Warszawa, ul. Wyspiańskiego 5 , reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola - Marzenę Skarbek -Kiełłczewską zwany dalej Administratorem lub Placówką.

  Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.W przypadku jeśli publikacja wizerunku będzie wiązać się z przetwarzaniem szczególnej kategorii danych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. W obu przypadkach jest to zgoda.

  Może Pani/Pan skontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:

 

 

 

telefon

228392839

e-mail

 iod.oswiata@dbfozoliborz.waw.pl

adres korespondencyjny

Przedszkole nr 96 ul.Wyspiańskiego 5;01-577 Warszawa
z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”

 1. Dane osobowe dziecka w zakresie jego wizerunku będą przetwarzane w celu publikacji na stronie internetowej przedszkola
   

 1. Podanie danych jest dobrowolne. Brak wyrażenia zgody nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Wyrażoną zgodę można w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynieto na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przedjej wycofaniem.

 

 1. Administrator będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom poprzez zamieszczenie wizerunku dziecka w Internecie/strona internetowa przedszkola/ , a zatem skala odbiorców może być trudna do oszacowania. Oprócz tego Administrator będzie mógł przekazywać dane osobowe podmiotom, które w ramach powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora.

 

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

 1. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

 1. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych. Administrator może też usunąć dane osobowe wcześniej, jeśli uzna, że skończył się cel przetwarzania tych danych.

 

 1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie
  art.16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

 

 1. Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).