Klauzula obowiązku informacyjnego przedstawiana osobie upoważnionej do odbierania dzieci z placówki

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Przedszkole nr 96 01-577 Warszawa, ul. Wyspiańskiego 5 , reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola - Marzenę Skarbek -Kiełłczewską zwany dalej Administratorem lub Placówką.
  Może Pani/Pan skontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:

 

 

 

telefon

228392839

e-mail

 iod.oswiata@dbfozoliborz.waw.pl

adres korespondencyjny

Przedszkole nr 96 ul.Wyspiańskiego 5;01-577 Warszawa
z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”

 

 1. Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora jako osoby uprawnionej
  do odbioru dziecka/dzieci z Placówki w celu weryfikacji tożsamości tej osoby. Przedszkole musi bowiem mieć pewność, że powierza opiekę nad dzieckiem uprawnionej do tego osobie.

 

 1. Podanie danych osobowych nie jest obligatoryjne, ale niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości odbierania dziecka/dzieci z placówki przez osobę trzecią.

 

 1. W każdej chwili ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, ale też odbiorcom działającym na rzecz i w imieniu Administratora w ramach umów powierzenia przetwarzania danych.

 

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane do czasu wycofania przez Pana/Panią, chyba, że Administrator usunie Pani/Pana dane osobowe wcześniej, o ile uznał, że doszło do spełnienia celu przetwarzania danych.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art. 16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

 

 1. Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  Marzena Skarbek-Kiełłczewska
  Dyrektor Przedszkola nr 96