Klauzula obowiązku informacyjnego w związku z procesem rekrutacyjnym oraz przyjęciem dziecka do przedszkola

Szanowni Państwo.

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informuję,że

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Przedszkole nr 96 01-577 Warszawa, ul. Wyspiańskiego 5 , reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola - Marzenę Skarbek -Kiełłczewską, zwany dalej Administratorem lub Placówką.

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Janusz Gałus adres e-mail:  iod.oswiata@dbfozoliborz.waw.pl

Mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej

 • Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora danych osobowych dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Zgodnie z tym przepisem, przetwarzanie danych jest zgodne z prawem w przypadku, gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 • - Przetwarzanie danych osobowych dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych w związku ze złożeniem wniosku rekrutacyjnego odbywa się na podstawie art. 130 oraz art. 149 ustawy Prawo oświatowe. Zakres danych osobowych pozyskiwanych we wniosku wynika z art. 150 ustawy Prawo oświatowe.

  - Przetwarzanie danych osobowych dzieci przyjętych do Placówki oraz danych osobowych ich rodziców/opiekunów prawnych uregulowane jest przepisami ustawy Prawo oświatowe, w szczególności przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodziców tej dokumentacji oraz przepisami ustawy o systemie informacji oświatowej.

   Dodatkowo informujemy, że dane dzieci mogą być przetwarzane na podstawie art. 108a ustawy Prawo oświatowe w ramach założonego w Placówce monitoringu wizyjnego służącego wyłącznie zagwarantowaniu bezpieczeństwa nauczycielom oraz dzieciom.
  Administrator będzie przetwarzał dane osobowe dzieci w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego, a wobec dzieci przyjętych do Placówki w celach realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowaniu dziecku bezpieczeństwa oraz w celu wypełnienia obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

 • Administrator będzie przetwarzał dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych dzieci w celach rozpatrzenia wniosków rekrutacyjnych, a w przypadku rodziców/opiekunów prawnych dzieci przyjętych do Placówki w celach kontaktowych, w celu zapewnienia opieki nad dzieckiem, a także w celu wypełnienia obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

 • Przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest obowiązkowe. Brak danych we wniosku rekrutacyjnym uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.

 • Administrator danych będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom tylko, jeśli taki obowiązek lub uprawnienie wynikać będzie z przepisów prawa. Oprócz tego Administrator będzie mógł przekazywać dane osobowe podmiotom, które w ramach powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora. Są to w szczególności dostawcy systemów oraz programów informatycznych, których usługi wiążą się z prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej (elektroniczny dziennik).

 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 • Administrator będzie przetwarzał dane osobowe dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych przez okres przewidziany przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo Oświatowe oraz m.in. na podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w szczególności przepisów rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

 • Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art.16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

 • Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 • Marzena Skarbek-Kiełłczewska
  Dyrektor Przedszkola nr 96